විද්‍යා පීඨ පරිශ්‍රයේ නව ගොඩනැගිල්ලක් විවෘත කෙරේ

සැප්තැම්බර් 28th, 2017

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යා පීඨයේ 50 වන සංවත්සරයට සමගාමීව සංඛ්‍යානය හා පරිගණක විද්‍යා, ගණිතය, භෞතික විද්‍යා යන අධ්‍යයනාංශවල මූලිකත්වයෙන් මෙන්ම මූල්‍ය අධ්‍යනාංශය, ඉංග්‍රීසි ඉගැන්වීමේ අධ්‍යයනාංශය යන අධ්‍යයනාංශවල ද සහයෝගය ඇතිව පිරිනමනු ලබන පරිගණක විද්‍යාව සහ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු උපාධි පාඨමාලාව ආරම්භ කිරීම සඳහා විද්‍යා පීඨ පරිශ්‍රයේ නව ගොඩනැගිල්ලක් විවෘත කිරීම 2017 සැප්තැම්බර් මස 28 වන දින සිදු කෙරිණි.

මෙම අවස්ථාවට කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ නියෝජ්‍ය උපකුලපති මහාචාර්ය ලක්ෂ්මන් සෙ‍නෙවිරත්න, හිටපු උපකුලපති මහාචාර්ය සරත් අමුණුගම, විද්‍යා පීඨයේ පීඨාධිපති මහාචාර්ය බී.එම්. ජයවර්ධන, වාණිජ හා කළමනාකරණ පීඨයේ පීඨාධිපති ආචාර්ය පී.එන්.ඩී ප්‍රනාන්දු, ප්‍රධාන ශිෂ්‍ය උපදේශක පූජ්‍ය ආචාර්ය දොඩම්කුඹුරේ ධම්මදස්සි හිමි, පුස්තකාලයාධිකාරී එල්.ඒ ජයතිස්ස, විද්‍යා පීඨයේ සියලු අධ්‍යයන අංශ නියෝජනය කරමින් අංශාධිපතිවරු, විද්‍යා පීඨයේ හිටපු පීඨාධිපතිවරු, මහාචාර්ය එස්.ආර්.ඩී. කාලිංගමුදලි ඇතුළු විද්‍යා පීඨයේ ආචාර්ය මණ්ඩලය, අනධ්‍යයන කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයින් හා විද්‍යාර්ථීහු රැසක් සහභාගී වූහ.