සනාතන සභා සම්මාන ප්‍රදානය

ජනවාරි 3rd, 2018

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ පර්යේෂකයන් ඇගයීම සඳහා ක්‍රියාත්මක වන සනාතන සභා සම්මාන හා මූල්‍ය ප්‍රදානය කිරීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් 2017 දෙසැම්බර් 28 වැනි දින සනාතන සභා රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණ.

2017 වර්ෂයේදී ජාත්‍යන්තර පිළිගැනීමක් සහිත පර්යේෂණ ලේඛන සඳහා නව පර්යේෂණ පත්‍රිකා පළ කළ පර්යේෂකයන් මෙහිදී ඇගැයීමට ලක් වූ අතර උප කුලපති මහාචාර්ය ඩී. එම්. සේමසිංහ මහතා අතින් ඔවුන්ට සම්මාන හා මුදල් ප්‍රදානය සිදු කෙරිණි. මෙම අවස්ථාවට උප කුලපතිතුමාට අමතරව නියෝජ්‍ය උප කුලපතිතුමා, සියලුම පීඨවල පීඨාධිපතිවරු, සම්මානලාභී ආචාර්යවරු සහ සනාතන සභා සාමාජිකයෝ සහභාගී වූහ.

මෙහිදී වාණිජ හා කළමනාකරණ අධ්‍යයන පීඨයේ ගණකාධිකරණ අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඩී. කේ. වයි. අබේවර්ධන මහත්මිය, වාණිජ හා මූල්‍ය කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය සුජානි සුධාරා ත්‍රිකාවල මහත්මිය සහ කථිකාචාර්ය කේ. එම්. කේ. එන්. එස්. කුලතුංග මහත්මියට සම්මාන ප්‍රදානය විය. වෛද්‍ය පීඨයට අයත් ළමා රෝග හා කෞමාරභෘතීය අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය සචිත් මෙත්තානන්ද මහතාට ද මෙහිදී සම්මාන ප්‍රදානය විය. එසේම විද්‍යා පීඨයට අයත් සත්ත්ව විද්‍යාව හා පරිසර කළමනාකරණ අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය යූ. එස්. අමරසිංහ මහතා, එම අධ්‍යයන අංශයේම ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අසෝකා පතිරත්න මහත්මිය සහ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය ආචාර්ය ඩබ්. එම්. ඩී. එන්. විජේරත්න මහත්මිය ද මෙහිදී සනාතන සභා සම්මාන හිමි කර ගත්හ.