සංස්කෘත භාෂා ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව සහ ජ්‍යොතිර්විද්‍යා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව අයදුම්පත් කැඳවීම

paper ad word new 701x800