ලාඤ්ඡනය

ජනවාරි 6th, 2012

coatofarmsකැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයීය ලාඤ්ඡනය වෘත්තාකාර වන අතර එය සමකේන්ද්‍රීය තල තුනකින් සමන්විතය.  පිටත තලයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ නම සිංහලෙන් සහ ඉංග්‍රිසියෙන් දැක්වෙයි.  සංයුත්ත නිකායේ ආලවක සූත්‍ර යෙන් උපුටා ගන්නා ලද, –පඤ්ඤාය පරිසුජ්ඣති– (ප්‍රඥාවෙන් පාරිශුද්ධිය ලැබේ) යන ආයතනික ආදර්ශ වාක්‍ය එම තලයේම සිංහලයෙන් ලියා තිබේ.  මැද තලයේ ලියවැලකි. එය ඇතුල් තලයේ තිබෙන, පාරිශුද්ධත්වයේ සංකේතය වන  පිපුණු නෙලුම් මල වටකොට සිටියි. මේ සංකේත දෙක අනුරාධපුරයේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ සඳකඩ පහනෙහි තිබෙන සංකේත සිහිපත් කරයි.