විශ්වවිද්‍යාලයීය නිලධාරීහු

අගෝස්තු 7th, 2014

 

කුලපති ස්වාමීන් වහන්සේ

කුලපති ස්වාමීන් වහන්සේ අග්ගමහා සද්ධම්මජොතිකධජ, ත්‍රිපිටක වාගීශ්වරාචාර්ය, උපාධ්‍යාය ධුරන්ධර, මහෝපාධ්‍යාය  පණ්ඩිත අතිපූජ්‍ය වැලමිටියාවේ ධර්මකීර්තිශ්‍රී කුසලධම්ම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේ

විශ්වවිද්‍යාලයීය නිලධාරීහු

උපකුලපතිතුමා

මහාචාර්ය D. M. සේමසිංහ
B. Com (Sp) (Kelaniya), M. Com (Kelaniya), Ph.D (QUT-Australia)

පීඨාධිපති/ වාණිජ හා කළමනාකරණ පීඨය 

ආචාර්ය පී. එන්.ඩී. ප‍්‍රනාන්දු
B.B.Mgt.(Acc) (Kel’ya),MBA (WBUT), PhD (CCNU)

පීඨාධිපති/ පරිගණක හා තාක්ෂණ පීඨය

ආචාර්ය පී.ජී. විජේරත්න
B.Sc. (Kelaniya), M.Eng. (Electro-Communications, Japan),
Dr.Eng. (Electro-Communications, Japan),Head/Department of Applied Computing

පීඨාධිපති/ පශ්චාත් උපාධි පීඨය

මහාචාර්ය ආරියරත්න ජයමහ
BCom (Hons) , MCom, PhD ( USQ)

පීඨාධිපති/ මානව ශාස්ත‍්‍ර පීඨය

මහාචාර්ය පැට්ට්‍රික් රත්නායක
B.A. (Kel’ya) M.A. (Nichdai,Tokyo), Ph.D. (Nichdai,Tokyo)

පීඨාධිපති/ විද්‍යා පීඨය

මහාචාර්ය බි.එම් ජයවර්ධන
B. Sc. (Colombo),Ph.D.(University of Illinois at Chicago)

පීඨාධිපති/ සමාජීය විද්‍යා පීඨය

මහාචාර්ය ඒ.එච්.එම්.එච් අබයරත්න
B.A.(Kel’ya), Ph.D.(Kel’ya)

පීඨාධිපති/ වෛද්‍ය පීඨය

Professor (Mrs) N De Silva
MBBS(Cbo), MSc(Lon), MD(Cbo) 

ලේඛකාධිකාරී

Mr. W M Karunaratne
B.Sc. Pub.Adm. (S.J’pura), SATSL, LICA, M.S.Sc (Kel’ya)

මූල්‍යාධිකාරී

Mrs. U T M I D Tennakoon
B.Sc. (S.J’pura), ACA (ICASL)

පුස්තකාලයාධිකාරී

 Mr. L A Jayatissa
B.Sc. (Vidyal.), PG Dip.Lib. & Inf. Sc. (Kel’ya) , M.L.I.Sc. (Delhi